VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder staat een overzicht van veelgestelde vragen inclusief de antwoorden.

 

Heb je geen vragen meer en ben je klaar om jouw cultuur te laten shinen? Klik dan hier voor het aanvragen van de subsidie.

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op hoe je je voelt: cultuurparticipatie verbindt, draagt bij aan veerkracht en aan persoonlijke ontwikkeling. Daarom stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geld beschikbaar om een stimulans te geven aan jongerencultuur in 2023 en 2024. De gemeente Den Haag heeft met dit geld van de rijksoverheid de Subsidieregeling cultuurparticipatie jong Den Haag opgesteld.

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur in je vrije tijd. Denk hierbij aan het maken van muziek, dans, mode, film of spoken word.of combinaties hiervan. Het hoeft daarbij niet altijd professioneel te zijn.

 • Personen vanaf 18 jaar (natuurlijke personen);
 • Organisaties (rechtspersonen, dat zijn stichtingen, verenigingen, besloten vennootschappen).

Nee, natuurlijke personen vanaf 18 jaar mogen een aanvraag indienen (dus ook boven de 27 jaar) zolang het project of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor jongeren van 14 t/m 27 jaar is.

Ja, als je zelf geen aanvraag wilt indienen, mag iemand anders dat ook voor je doen. Dit moet dan wel een natuurlijk persoon zijn (dus geen organisatie/rechtspersoon) en diegene moet 18 jaar of ouder zijn. Het is daarbij goed om je te bedenken dat de aanvraag dan niet op jouw naam wordt ingediend, maar op naam van de persoon die indient. En als de subsidie wordt goedgekeurd, wordt het subsidiebedrag ook op zijn/haar rekening gestort. Die persoon dient uiteindelijk ook de verantwoording in. Stem dit van tevoren dus goed af met de  persoon
die voor jou een aanvraag doet.

Dat ligt eraan. Als een docent bereid is om op zijn/haar naam een aanvraag voor je in te dienen, dan is dat mogelijk. (Zie ook de vraag ‘Mag iemand anders ook een aanvraag voor mij indienen?’) De docent kan in dat geval maximaal €5.000 aanvragen. Houd er rekening mee dat de activiteiten of het project dat je organiseert wel buiten schooltijd plaatsvinden, want activiteiten of projecten onder schooltijd vallen niet onder deze regeling.

De school als rechtspersoon kan geen aanvraag indienen voor een individuele leerling. Wel kan de school een aanvraag doen als rechtspersoon voor cultuurparticipatie van jongeren buiten schooltijd. Het bedrag is dan minimaal  €5.000 en maximaal €40.000.

 • Personen vanaf 18 jaar (natuurlijke personen) kunnen met de subsidie zelf een cultureel idee uitvoeren voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar. Denk hierbij aan:
   • Het maken van een cultureel product, bijvoorbeeld film, theaterstuk, muziekvoorstelling etcetera. Het (leren) uitvoeren van een cultureel product, bijv. Een festival, een open podium, een tentoonstelling etc.;
   • Het inrichten van een plek om er kunst te kunnen maken.

   

 • Organisaties (rechtspersonen) kunnen met deze subsidie een project opzetten voor Haagse kinderen (4 t/m 13 jaar) en/of voor jongeren (14 t/m 27 jaar). Ook kunnen culturele instellingen subsidie aanvragen voor een project (een cultureel product) dat zij samen met een mbo-opleiding uit Den Haag uitvoeren.
 • Personen vanaf 18 jaar (natuurlijke personen) kunnen minimaal € 2.000 en maximaal € 5.000 subsidie aanvragen.
 • Rechtspersonen (organisaties) kunnen minimaal € 5.000 en maximaal € 40.000 subsidie aanvragen.

Het totale subsidiebedrag voor jongeren is €90.000, waarbij jongeren per aanvraag een bedrag tussen de €2.000 en €5.000 kunnen aanvragen. Dat betekent dat er minimaal 18 en maximaal 45 aanvragen toegekend kunnen worden.

Als het totale subsidiebedrag van de regeling bereikt is, dan is er geen geld meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Je kunt nog wel een aanvraag indienen, maar deze kan niet meer goedgekeurd worden (omdat het geld op is).

Nee, dat kan niet. Er zijn twee opties:

 • Je dient zelf een subsidie aanvraag in en ontvangt bij goedkeuring van de subsidie het geld zelf op je rekening.
 • Je laat iemand anders een subsidie voor jou aanvragen. Bij goedkeuring ontvangt de andere persoon het geld op zijn/haar rekening. Die persoon is ook verantwoordelijk voor de verantwoording achteraf.

Zie ook de vraag ‘Mag iemand anders ook een aanvraag voor mij indienen?‘.

 • Het kan zijn dat de subsidie tot inkomen wordt gerekend en dat het bedrag moet opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de belastingdienst vind je hier meer informatie over:

  ‘Inkomsten uit uw activiteiten zijn voor de inkomstenbelasting belast als er een ‘bron van inkomen’ is. U hebt een bron van inkomen als u voldoet aan 3 voorwaarden:
  U neemt deel aan het economisch verkeer. Dit betekent dat u tegen vergoeding activiteiten verricht buiten de privésfeer. Activiteiten in de hobby- of familiesfeer leiden dus niet tot een bron.
  2. Uit uw activiteiten kunt u redelijkerwijs voordeel verwachten. Is de verwachting dat u vooral verlies gaat lijden? Dan is er geen sprake van een bron.
  3. U hebt ook de bedoeling om voordelen te behalen. Maar deze voorwaarde is minder belangrijk dan de daadwerkelijke verwachting.

 • Als wij uw activiteiten niet zien als bron van inkomen, betaalt u er geen inkomstenbelasting over. Maar uw verliezen kunt u dan ook niet aftrekken.’

  Neem voor meer informatie en specifieke vragen contact op met de belastingdienst of bekijk de voorwaarden op de pagina van de belastingdienst:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/wanneer_bent_u_ondernemer_voor_de_inkomstenbelasting/bron-van-inkomen

Een subsidie wordt tot het inkomen gerekend en heeft gevolgen voor uitkering en belastingaangifte. Uiteraard is dit afhankelijk van jouw persoonlijke situatie .
Voor de belasting is er soms aftrek mogelijk of vrijstelling van BTW. Neem contact op met de uitkeringsinstantie voor informatie over eventuele. Financiële gevolgen van het ontvangen van subsidie.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten die te maken hebben met het organiseren van de activiteiten of het project waarvoor je subsidie aanvraagt. Denk hierbij aan kosten voor voorbereiding, coördinatie, uitvoering, evaluatie, verbetering van kwaliteiten uitvoering van de activiteiten of het project.

Apparatuur zoals laptops, telefoon of andere vergelijkbare producten die voor het organiseren van de activiteiten of het project zijn gekocht, worden niet gesubsidieerd. Je kan het wel huren. Huurkosten worden wel gesubsidieerd.

Ja, het is geen probleem dat je ook andere bronnen geld ontvangt om de activiteiten of het project mogelijk te maken. Dat juichen we alleen maar toe. Let er wel goed op je niet dubbel geld vraagt uit verschillende bronnen voor hetzelfde, want dat is niet mogelijk en keuren we jouw aanvraag niet goed.

Om een aanvraag in te dienen heb je de volgende papieren nodig:

  • Een ingevuld aanvraagformulier, te vinden op: Den Haag – Subsidie cultuurparticipatie jong Den Haag 2023 aanvragen;
  • Een projectplan van maximaal 3 pagina’s. In het projectplan beschrijf je duidelijk het project of de activiteiten die je wil organiseren. Doe dit enthousiast, want je moet de gemeente overtuigen van jouw idee en het resultaat. Maak het plan ook niet mooier dan dat het is, vertel geen onwaarheden. Want je moet alles uit je projectplan na het organiseren van het project kunnen uitleggen. Dit wordt ook wel verantwoorden genoemd. Het projectplan bestaat uit:
   • de naam van je project;
   • een beschrijving van wat je organiseert;
   • een beschrijving van hoe jongeren meewerken aan het project;
   • als dat voor jou geldt: een beschrijving met wie je samenwerkt;
   • een beschrijving van hoe je andere jongeren met je project bereikt.
  • Een kopie van jouw laatste rekeningafschrift waarop je naam, adres en IBAN te zien zijn. De bedragen mag je onzichtbaar maken.
  • Een begroting van het project.

Om je aanvraag in te dienen stuur je alle (ingevulde) documenten naar subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl. Vermeld hierbij ‘Aanvraag subsidie cultuurparticipatie jong Den Haag’ in de onderwerpregel van de mail. Zie ook de handleiding voor een stappenplan; download ‘m hier

Een begroting geeft een schatting van de uitgaven en de inkomsten. Bij inkomsten noem je ook het bedrag dat je bij deze subsidieregeling wilt aanvragen. Je kunt een voorbeeld van een begroting aanvragen via infocultuur@denhaag.nl.

Voor het indienen van een aanvraag moet je sowieso de documenten indienen die in de handleiding vermeld staan (die zijn verplicht). Aanvullend (ter ondersteuning van je aanvraag) mag je ook een video indienen van maximaal 2 minuten.

Je kunt tot 1 oktober 2023 subsidie aanvragen voor projecten of activiteiten die in 2023 plaatsvinden.

Ja, je mag alleen een aanvraag indienen voor projecten of activiteiten die in 2023 worden uitgevoerd. Houd er bovendien rekening mee dat je project pas mag beginnen als je bericht van de gemeente hebt ontvangen dat je subsidie krijgt.

Ja, ook in 2024 is er subsidie beschikbaar in de Subsidieregeling cultuurparticipatie jong Den Haag! Je kunt nu al een aanvraag indienen.

Zodra je jouw subsidieaanvraag bij de gemeente hebt ingediend, ontvang je (per post) een bericht dat de gemeente jouw aanvraag heeft ontvangen. Maximaal 6 weken nadat je je aanvraag hebt ingediend hoor je of je de subsidie krijgt.

Maximaal 6 weken nadat je je aanvraag hebt ingediend hoor je of je subsidie krijgt.

  • Als je subsidie is goedgekeurd ontvang je per post een zogenaamde verleningsbeschikking. In deze brief geeft de gemeente aan of ze geld willen geven aan jouw plan en dat de subsidie is goedgekeurd. In de brief lees je o.a. hoeveel geld je kunt uitgeven, in welke periode dat kan en hoe je uiteindelijk moet verantwoorden. Ook staat in de brief hoe je het bedrag ontvangt. In het geval van een goedgekeurde subsidie krijg je binnen 1 week de subsidie op je rekening gestort. Let op dit bedrag is een voorschot. Pas bij de verantwoording (zie antwoorden bij verantwoording) wordt het bedrag defintief vastgesteld.
  • Als je subsidie is afgewezen ontvang je per post een zogenaamde afwijzingsbeschikking. In deze brief geeft de gemeente aan dat je project niet of onvoldoende in de regeling past en dat je subsidie is afgewezen. Maar het kan ook gebeuren dat er geen geld meer is voor de regeling, omdat het geld al op is. (Je kunt bezwaar maken tegen een afwijzing. In de brief staat hoe en voor welke datum je dat moet doen.)

Het kan zijn dat de gemeente meer informatie nodig heeft om je aanvraag te beoordelen. In een vragenbrief (ook wel rappelbrief genoemd) die je per post ontvangt, krijg je de vraag om extra informatie of uitleg te geven over je project. Let goed op dat je je houdt aan de einddatum die in de vragenbrief wordt genoemd. Reageer je te laat, dan krijg je geen extra kans om aanvullende informatie aan te leveren. Na het indienen van je aanvullende informatie duurt het opnieuw maximaal 6 weken voordat je hoort of je subsidie is goedgekeurd of afgewezen.

In het geval van een goedgekeurde subsidie krijg je binnen 1 week na het officiële besluit de subsidie op je rekening gestort.

Wanneer je subsidie is goedgekeurd, voer je het project uit zoals beschreven in de aanvraag. Het is dan tijd om jouw cultuur te laten shinen!

Wanneer je aanvraag wordt afgewezen, mag je wel opnieuw een aanvraag indienen. In de afwijsbrief geeft de gemeente aan waarom je aanvraag is afgewezen. Deze informatie kun je gebruiken om een nieuwe en betere aanvraag in te dienen.

Je subsidieaanvraag wordt sowieso afgewezen als:

  • In 2023 al twee van jouw subsidieaanvragen goedgekeurd zijn;
  • Je een aanvraag indient voor activiteiten of projecten die niet in 2023 (dus in 2024) worden uitgevoerd.

Omdat je geld van de gemeente hebt ontvangen om je project uit te voeren, wil de gemeente ook weten wat je met het geld hebt gedaan. Na afloop van je project lever je daarom een aantal zogenaamde verantwoordingsdocumenten in. Je verantwoording bestaat uit de volgende documenten:

  • Een kort inhoudelijk verslag;
  • Een kort financieel verslag;

Een verklaring dat de verantwoording juist en volledig is.

Bovengenoemde verantwoordingsdocumenten (dus: inhoudelijk verslag, financieel verslag en een verklaring dat de verantwoording juist en volledig is) stuur je uiterlijk 12 weken na afronding van je project naar subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel van de mail ‘Verantwoording subsidie cultuurparticipatie jong Den Haag’ plus het subsidiekenmerk (te vinden in de positieve verleningsbeschikking).

Uiterlijk 20 weken na het indienen van je verantwoording ontvang je per post een vaststellingsbeschikking. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag dat je ontvangt. Hieruit blijkt of de gemeente vindt dat je het subsidiegeld correct hebt besteed, dat wil zeggen dat het klopt met de aanvraag die je hebt ingediend. Het kan ook zijn dat je (een deel van het) geld moet terugbetalen, omdat je het niet correct besteed hebt of omdat je bijvoorbeeld niet al het subsidiegeld hebt uitgegeven.

Meer informatie over de Subsidieregeling cultuurparticipatie jong Den Haag 2023 vind je op deze website en ons Instagramkanaal @denhaaginsideout

Heb je algemene vragen over deze subsidieregeling of over het doen van een aanvraag? Stuur dan een e-mail naar infocultuur@denhaag.nl.

Kom je er niet helemaal uit bij het doen van een aanvraag? De handleiding voor het aanvragen van subsidie helpt je op weg. Download ‘m hier. Kom je er na het lezen van deze handleiding niet uit en heb je hulp nodig? Bv. bij het maken van een projectplan of begroting of het indienen van je subsidieaanvraag of verantwoording? Of heb je andere vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij de gemeente Den Haag?

Neem dan contact op met onze jongerencoaches Linn Doornaar (linndoornaar@cultuurschakel.nl / 06-34000925) en Ayoub Aydin (info@psprestsocial.nl  / 06-18382060)

Wanneer je aanvraag voor subsidie is goedgekeurd, vragen wij je deel te nemen aan een impactonderzoek over de door jouw georganiseerde activiteit. Na afloop van jouw project nodig je dan jouw deelnemers uit om een anonieme online vragenlijst in te vullen. Na uitvoering van het impactonderzoek zie je de resultaten van het onderzoek in het Impact Dashboard. Hiermee krijg je inzicht in jouw activiteit en krijgt de gemeente een compleet beeld van alle georganiseerde activiteiten die met de subsidieregeling worden ondersteund.  Als je vragen of hulp nodig hebt bij het impactonderzoek, kan je contact opnemen met onze jongerencoaches Linn (06-34000925) en Ayoub (06-16382060)

Ja, als je voor jouw project subsidie hebt ontvangen is het verplicht om mee te doen met het impactonderzoek. Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de aangevraagde subsidie en/of het project. Je wordt niet gekort en er wordt ook niet gekeken naar het resultaat van jouw project. Het zorgt er voor dat jij weet wat deelnemers van jouw activiteit vinden en de gemeente krijgt een compleet beeld van alle georganiseerde activiteiten die met deze subsidieregeling worden ondersteund.